กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของดรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37จำนวน 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://drive.google.com/file/d/1JzvyXtpcqyBN26-WZmhUNlDnvnh1u2KI/view?usp=sharing
2
หนังสือราชการจาก สพม.37 / รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 10:47:47 am »
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (โครงการพระราชดำริ)
https://drive.google.com/file/d/1GyTVk5iXjEWt1NPP5mTxACFoJYDP3GCJ/view?usp=sharing
3
ชื่อผลงาน            : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำผลงาน       : เบญจพร  แก้วสา
ปีการศึกษา            : 2560

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับสลากจากชั้นเรียน (Lottery Method) จำนวน 43 คน จำนวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ E1/E2 และสถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการศึกษาพบว่า
   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.55/80.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ  :  แบบฝึกทักษะ
4
กลุ่มบริหารงานบุคคล / รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
« กระทู้ล่าสุด โดย weni เมื่อ มกราคม 31, 2019, 09:16:38 am »
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน (โครงการพระราชดำริ)

https://drive.google.com/file/d/1GyTVk5iXjEWt1NPP5mTxACFoJYDP3GCJ/view?usp=sharing
5
ของปีนี้จะมีจัดอีกไหมครับ
6
กลุ่มบริหารงานบุคคล / Re: the Diamondbacks traded right-hander
« กระทู้ล่าสุด โดย Lavato เมื่อ มกราคม 30, 2019, 11:41:02 am »
We are very fond of your meat because it makes it possible to get more good things to understand.
9
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน            : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำผลงาน       : เบญจพร  แก้วสา
ปีการศึกษา            : 2560

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับสลากจากชั้นเรียน (Lottery Method) จำนวน 43 คน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ E1/E2 และสถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการศึกษาพบว่า
   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.40/82.19 ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ  :  แบบฝึกทักษะ
10
อัพเดทข่าวสารได้ดีมากครับ แต่น่าจะปรับปรุงเรื่องของเว็บที่ช้าไปหน่อย
หน้า: [1] 2 3 ... 10