มีข้อผิดพลาด
  • Kunena COM_KUNENA_INTERNAL_ERROR_CONFIG

งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                  

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1-ม.6

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นโยบายการขับเคลื่อน ระบบดูแลฯ ยาเสพติด

แผนภูมิปฏิบัติงานของครู

ระบบเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยม

สภาพความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หลักสูตรเพศศึกษา

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีคำสั่ง 154-156 2554

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีคำสั่งที่23-2555

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีคำสั่งที่25-2555 ชุมชนอุ่นใจ

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีคำสั่งที่1-2555

คู่มือกองร้อยอาสา

คู่มือโครงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายฯ

คู่มือห้องเรียนสีขาว

คู่มือสถานศึกษาสีขาว (คู่มือ(หลักเกณฑ์(ใบแสดงเจตจำนง)

แบบสรุปแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์สถานศึกษาดีเด่น ปี2555

คู่มือ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก กลุ่มส่งเสริม

ผู้บริหาร


นายทวีพัฒน์   ไมตรีจิตร์
รอง สพม.37 รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.37

 

บุคลากรในกลุ่ม