ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

นายมงคล หมวกพิกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  

 


 parade.gif

นายธรัตน์ มหายศนันท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

(ช่วยราชการ ศนฐ. สพฐ.)

 

โทร.  089-6327500

 
taratmaha@hotmail.com,

 


 parade.gif

นายเฉลียว พันธุ์อุดมศักดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

(ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ)

โทร.  081-5314493

 
punudomsak@gmail.com 


 parade.gif

นางวิภา อัมระรงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และกระบวนการเรียนรู้

โทร.  089-5585808


tuxgatan@gmail.com


parade.gif 

นายสงกรานต์ พรหมน้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และกระบวนการเรียนรู้

 

โทร. 081-8306687


krugotji@gmail.com

 


parade.gif 

นางอุษาสม แสงพายัพ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

โทร. 087-1866946

 
usasom122@gmail.com 

เว็บไซต์
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/
sornor-usasom/


 parade.gif

นางลำเนาว์ ชัยคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

โทร. 084-3682028

 
nao_ch@hotmail.com

parade.gif

นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม

และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

โทร. 086-1960099

 
svtakan@gmail.com,
svtakan@sesa37.go.th, 

เว็บไซต์
http://jittakan.esdc.go.th/home


parade.gif

ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย รุ่งระวี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

โทร. 082-810-7514

 
chatchai258@gmail.com


parade.gif

นางปิยะนุช สารสิทธิยศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมิน

ผลและนิเทศการจัดการศึกษา

 

โทร. 081-9520342

 

piyanut5151@hotmail.net,
piyanut5151@gmail.com


parade.gif

นางปาณิสา จินะแปง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการจัดการศึก

โทร. 081-7836354

 
panisaa_1978@hotmail.com


parade.gif

นางสาวธัญวรัตม์ ซาวจำปา

เจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ

โทร. 081-7843141

 tanwalek@windowslive.com

กลับหน้า กลุ่มนิเทศฯ สพม. 37 
supnetwork16@hotmail.com, supervisory37@gmail.com