ด่วน! ผู้เข้าอบรมครูแกนนำ DLIT ของทุกโรงเรียน ที่จะเข้าอบรมระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
ลงทะเบียนอบรมที่เว็บไซต์ http://gg.gg/train-dlit37

เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
เผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา
ที่ facebook กลุ่มนิเทศฯ สพม. 37
: facebook/SornorSamChed
เมนูหลัก
ภาพ/ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
Blog/เว็บไซต์ ศน.
webboard
บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน IS โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT แก่ข้าราชครูสังกัด สพม.36 และ สังกัด สพม.37
ระหว่าง วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
กลุ่มงานใน สพม. 37

ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม.37 โดยโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนตามทักษะในศตวรรตที่ 21ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระกางานอาชีพและเทคโนโลยีในจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คลิกดูรูปภาพที่ http://gg.gg/3s9nii

ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ในการวางแผนจัดทำกรอบการพัฒนาครูในสังกัดและจัดงาน "Share &Presentation ICT For Education" ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
นายธรัตน์ มหายศนันท์ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมศึกษานิเทศก์ไปนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

ต่อยอดเทคโนโลยี  สิทธิบัตรนานาชาติ  สุดยอดคลังความรู้โลก
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 สพม.37 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมแนวทางการพัฒนาครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในฝัน จ.น่าน ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดการประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ให้ครูแกนนำทุกโรงเรียนในสังกัด ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
เว็บไซต์สคูลไทยแลนด์
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คลิกดู ภาพ/ข่าว กิจกรรมที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เอกสาร/คู่มือ
ไฟล์นำเสนอ การประชุมสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป)
1. การเขียนข้อสอบ 2. การวิเคราะห์ข้อสอบ 3. ใบงาน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสา (นายชัชวาลย์ ชุ่มวงศ์)

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ
รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. [ DOC ]
เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท. สพป. โรงเรียน บุคลากร นักเรียน ตลอดจนข้อมูลทางการศึกษา
ห้องผู้บริหาร [ DirectorZone ]
เป็นสื่อกหลางให้ข่าวสาร กฏระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข่าวการฝึกอบรม การสัมมนาที่ผู้บริหารควรรู้ เป็นเวทีแสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียนเสริมความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคคลของ สพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษ
มุมศน. [ Supervisory Zone ]
เป็นสื่อกลาง ให้ข่วสาร ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ รวมดาวน์โหลดโปรแกรม การนิเทศออนไลน์
OBEC LMS
ระบบการเรียนการสอน e-learning
โรงเรียนในฝัน [ Labschool ]
เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ

ห้องพักครู (TeacherZone )
เป็นเวทีและสื่อกลาง ให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อการสอน งานวิจัย แสดงผลงาน ข่าวการศึกษาต่อระเบียบต่างๆ

Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย ใช้ IC
T
ศูนย์รวมสื่อ สพฐ.
แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก
หน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการ
มุมนักเรียน Student Zone
เป็นมุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรูข่าวสาร
ให้กับนักเรียน ข่าวการศึกษาต่อ ทุน อุทยานการศึกษา และเป็นเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Thailand Knowledge Park  อุทยานการเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ สร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิดและการแสวงหาความรู้ให้เด็ก
และ เยาวชน

วิกีพีเดีย ( Wikipedia )
สารานุกรมหลายภาษาบนเว็บไซต์ ที่แจกจ่ายในลักษณะเนื้อหาเสรี เปิดให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย

คลังความร ู้
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
supnetwork16@hotmail.com, supervisory37@gmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37 (แพร่-น่าน)
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
จัดทำโดย จิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์