ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ผล O-NET

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
2552-2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

ผล O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

กลับหน้า กลุ่มนิเทศฯ สพม. 37
supnetwork16@hotmail.com, supervisory37@gmail.com