ข่าวสารงานการเงิน

 

     รายงานการจ่ายเงินงบประมาณ  โอนเงินวันที่ 17-03-2557  Update 2014-03-17  16:01:51

     รายงานการจ่ายเงิน  โอนเงินวันที่ 11-03-2557  Update 2014-03-14  15:26:13

     รายงานการจ่ายเงิน  โอนเงินวันที่ 10-03-2557  Update 2014-03-11  10:05:10

      แจ้งเรียกคืนค่าจ้างประจำปรับตามคุณวุฒิ ที่คำนวณผิดพลาด 56 ราย Update 2013-09-25 17:08:49

      รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการ-ตกเบิกขั้นสไลด์  Update  2013-09-02 10:39:13

      รายละเอียดข้าราชการครู จำนวน 19 ราย ต้องคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่ 1 เม.ย.54 - 31 มี.ค.56  Update 2013-08-31 15:17:04

      รายละเอียดคำสั่งเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด สพม. เขต 37 ตกเบิก เดือน สิงหาคม 2556 จำนวน 32 ราย Update 2013-08-31 15:03:4015:03:40

      ด่วน!!!  แจ้งแก้ไขคำสั่ง ตกเบิกลูกจ้างประจำ  เม.ย.55 , ต.ค.55 , เม.ย.56 (1 / 2 / 3 / 4)  (เงินเข้า 6 ส.ค.56) Update 2013-07-31 18:24:57

      รายชื่อตามคำสั่งปรับค่าตอบแทนตามวุฒิ  Update 2013-07-31 15:56:22

     งบ 501 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตกเบิกแรกบรรจุตามวุฒิ)  Update 2013-07-31 15:55:33

     งบ 501 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ค.56 (ตามอัตราใหม่ เริ่ม ก.ค.56 เป็นต้นไป)  Update 2013-07-31 15:54:08

     ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จาก สนง. สกสค.จ.น่าน (อ้างอิง ที่ ศธ 520726/380 /ลว.24 ก.ค.56)  Update 2013-07-30 16:40:37

     การประชุมชี้แจงการตรวจสอบบัตรเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ (อ้างอิงหนังสือเลขที่ ว1260 /ลว.30 ก.ค.56)  Update 2013-07-30 14:54:58

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (ตามฎีกา)  โอนวันที่ 29-07-2556  Update 2013-07-30  14:43:32

     รายงานตกเบิกตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (โอนเงิน วันที่ 29-07-56)  Update 2013-07-25  14:28:07

     แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโรงเรียน โครงการงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Update 2013-07-17 16:08:39

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (นอกงบประมาณ) โอนวันที่ 16-07-2556  Update 2013-07-17 14:06:13

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (ตามฎีกา) โอนวันที่ 16-07-2556  Update  2013-07-17 14:06:08

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (ขบ02) โอนวันที่ 16-07-2556  Update  2013-07-172013-07-17 14:00:16

     ด่วนที่สุด แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด  Update 2013-07-17 10:17:02

     การโอนเงินทุนนักเรียนด้อยโอกาส และ ถอนเงินประกันสัญญา  โอนวันที่ 12-07-56  Update 2013-07-12  15:38:20

      รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว  โอนวันที่ 12-07-2556  Update 2013-07-12  15:34:46

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว โอนวันที่ 10-07-2556  Update 2013-07-10 16:46:28

     ด่วนที่สุด   มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)  Update 2013-07-09 14:38:02

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว โอนวันที่ 4-7-2556  Update 2013-07-08 11:11:09

     ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2556 Update 2013-07-02 11:20:21  

     แจ้งข่าวสารงานการเงิน (11 รายการ) Update 28-06-56                        

บุคลากร

 

 

    ทิพวรรณ  วันไสยา

 

   พิสมัย  สุคันธมาลา

 

        สุธาสินี  สีแดง

 

 

  

 

 

 
 
 

ข่าวสารจาก สพม.37

ข่าวการศึกษา

Joomla template by Joomlashine.com