^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


welcome

to

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37

ยินดีต้อนรับ

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร


ดร. ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์
รอง สพม.37 รักษาราชการแทน
ผอ.สพม.37

รองผู้อำนวยการ


นางวิลาวัณย์    ไชยธรรม
รอง.สพม.เขต 37

บุคลากร อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์  054-511137 หรือ 054-625754 ต่อ

 • กลุ่มอำนวยการ 101
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 102
 • กลุ่มนโยบายฯ 103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ 104
 • กลุ่มนิเทศฯ 105
 • กลุ่มการเงินฯ 106
 • กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 107
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ 108
 • ห้อง ตู้ยาม 109
 • ห้อง คนขับรถ 110
 • สำนักงานศูนย์ประสานงาน สพม.37 054-710568
โทรสาร  054-521796
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) +++ กลุ่มอำนวยการ ยินดีต้อนรับ
มีข้อผิดพลาด
 • Kunena Internal Error: ไม่ปรากฏตารางฐานข้อมูลการตั้งค่าฟอรัม กรุณาทดลองบันทึกค่าใหม่
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!
 • Kunena Internal Error: กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ!

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\kunena.php on line 338

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\template\default\initialize.php on line 45

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\kunena.php on line 354

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\administrator\components\com_kunena\libraries\category.php on line 109

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\class.kunena.php on line 751

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\class.kunena.php on line 751

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\class.kunena.php on line 751

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409
0 กระทู้

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\class.kunena.php on line 751

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\class.kunena.php on line 864

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\class.kunena.php on line 751

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409
ออนไลน์ในขณะนี้

ในขณะนี้มี 4 บุคคล ออนไลน์  ::  0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป 

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\template\default\plugin\who\whoisonline.php on line 76
ระดับการใช้งาน ::   ผู้ดูแลเว็บ หัวหน้าผู้ดูแลฟอรัม ผู้ดูแลฟอรัม สมาชิก บุคคลทั่วไป

Notice: Use of undefined constant KUNENA_ABSTMPLTPATH - assumed 'KUNENA_ABSTMPLTPATH' in D:\spm37\htdocs\direct\components\com_kunena\class.kunena.php on line 751

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\spm37\htdocs\direct\libraries\joomla\database\table.php on line 409
 • จำนวนข้อความทั้งหมด: 0 | จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 0
 • จำนวนsectionทั้งหมด: 0 | จำนวนหมวดทั้งหมด: 0
 • กระทู้เปิดอ่าน: 0 | เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0 | กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.47 วินาที

ประชาสัมพันธ์จาก สพม.37

ข่าวการศึกษา